Khóa học Khai giảng Thời gian học Buổi học Ca
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 03/2020 01/03/2020
31/03/2020
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi / tuần buổi / tuần buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 02/2020 01/02/2020
29/02/2020
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi / tuần buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng lớp luyện thi TOPIK kỳ 69,70 15/12/2019
31/05/2020
8h50 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/ tuần buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng tại Language WANG tháng 1/ 2020 01/01/2020
31/01/2020
9h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TOPIK KỲ 66-67 THÁNG 10-11 28/06/2019
15/07/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 04/2019 01/04/2019
30/05/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 11/2019 01/11/2019
30/11/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 08/2017 03/08/2017
29/07/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 08/2019 01/08/2019
29/08/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng lớp trung cấp 2 cuối tuần 04/2019 01/04/2019
30/05/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 05/2019 02/05/2019
30/05/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng lớp tiếng Hàn tháng 12/2019 01/12/2019
30/12/2019
9h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng lớp ôn thi Topik tháng 7/2019 01/04/2019
20/07/2019
9h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(các ngày trong tuần hoặc T7 & Chủ Nhật buổi/tuần)
ca 3 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 10/2019 01/10/2019
26/10/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
ca 1 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 1/2015 06/01/2015
27/01/2015
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 12/2014 01/12/2014
29/12/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2014 02/11/2014
27/11/2014
8h30 - 20h00 Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 10/2014 01/10/2014
29/10/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 09/2014 03/09/2014
29/09/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 08/2014 03/08/2014
25/08/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 1 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 07/2014 01/07/2014
26/07/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)
2 - 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 06/2019 02/06/2019
28/06/2019
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | 
(2 - 5 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 03/2014 04/03/2014
26/03/2014
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Từ ca 1 đến ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 09/2019 02/09/2019
30/09/2019
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(7 buổi/tuần)
ca 1 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 1/2014 02/01/2014
21/03/2014
10h30-12h Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 3
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 12/2013 02/12/2013
26/12/2013
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | Chủ nhật | 
(3 buổi/tuần)
Ca 1
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2013 11/01/2014
28/04/2013
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 2