Khóa học Khai giảng Thời gian học Buổi học Ca
Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 01/2018 04/01/2018
31/01/2018
8H30- 21H00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
(2- 5 BUỔI/TUẦN buổi/tuần)
CA 2- CA 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng hàn tháng 10/2017 03/10/2017
29/10/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 09/2017 06/08/2017
25/08/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 08/2017 03/08/2017
29/07/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng hàn tháng 7/2017 03/07/2017
25/07/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 06/2017 02/06/2017
26/06/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 05/2017 04/05/2017
24/05/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 04/2017 01/04/2017
30/04/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 03/2017 12/03/2017
29/03/2017
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 2/2017 06/02/2017
28/02/2017
8h30 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 1/2017 03/01/2017
17/01/2017
8h30 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 12/2016 01/12/2016
28/12/2016
8h30 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 11/2016 07/11/2016
27/11/2016
8h30 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 4 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 10/2016 03/10/2016
26/10/2016
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 09/2016 06/09/2016
26/09/2016
8h30 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 08/2016 08/08/2016
23/08/2016
8h30 - 20h30 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 07/2016 04/07/2016
26/07/2016
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(5 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 06/2016 06/06/2016
28/06/2016
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 05/2016 04/05/2016
25/05/2016
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 04/2016 05/04/2016
26/04/2016
8H00-21H00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khoá tiếng Hàn tháng 03/2016 02/03/2016
24/03/2016
9h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn tháng 02/2016 16/02/2016
26/01/2016
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Ca 2 - Ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 1/2015 04/12/2015
19/12/2015
9h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 12/2015 02/12/2015
28/12/2015
9h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2015 02/11/2015
30/11/2015
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tháng 10/2015 01/10/2015
28/10/2015
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 9/2015 11/09/2015
28/09/2015
8h00 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 8/2015 03/08/2015
28/08/2015
8h00 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch Ôn thi TOPIK lần thứ 42 - 43 (tháng 7 - 8) 24/07/2015
03/08/2015
8h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng lớp ôn thi Topik tháng 7/2015 21/07/2015
31/07/2015
9h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(5 buổi/tuần)
ca 3 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 7/2015 01/07/2015
31/07/2015
8h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 6/2015 04/06/2015
30/06/2015
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 5/2015 04/05/2015
27/05/2015
8h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 4/2015 02/04/2015
20/04/2015
18h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lich khai giảng tiếng Hàn đặc biệt tháng 3/2015 16/03/2015
21/03/2015
9h30 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(5 buổi/tuần)
ca 2 - ca 8
Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 3/2015 02/03/2015
27/03/2015
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 2/2015 01/02/2015
26/02/2015
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 1 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 1/2015 06/01/2015
27/01/2015
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 12/2014 01/12/2014
29/12/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2014 02/11/2014
27/11/2014
8h30 - 20h00 Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 10/2014 01/10/2014
29/10/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 09/2014 03/09/2014
29/09/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 08/2014 03/08/2014
25/08/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
ca 1 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 07/2014 01/07/2014
26/07/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)
2 - 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 06/2014 03/06/2014
28/05/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 05/2014 08/05/2014
28/05/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 04/2014 15/04/2014
29/04/2014
8h30 - 20h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(2 - 5 buổi/tuần)
ca 2 - ca 7
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 03/2014 04/03/2014
26/03/2014
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(7 buổi/tuần)
Từ ca 1 đến ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 02/2014 08/02/2014
25/02/2014
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
(3 buổi/tuần)
ca 1 - ca 8
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 1/2014 02/01/2014
21/03/2014
10h30-12h Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 3
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 12/2013 02/12/2013
26/12/2013
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | Chủ nhật | 
(3 buổi/tuần)
Ca 1
Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 11/2013 11/01/2014
28/04/2013
7h00 - 21h00 Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | 
(3 buổi/tuần)
Ca 2