Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 3/2015

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 3/2015
Ngày khai giảng 02/03/2015
Ngày bế giảng 27/03/2015
Thời gian học 8h30 - 20h00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6 | 
( 7 buổi / tuần )
Ca học ca 2 - ca 7
Tham gia khóa học

Các khóa học khác