Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 01/2018

Thông tin khóa học
Tên khóa học Lich khai giảng tiếng Hàn tháng 01/2018
Ngày khai giảng 04/01/2018
Ngày bế giảng 31/01/2018
Thời gian học 8H30- 21H00
Buổi học Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 
( 2- 5 BUỔI/TUẦN buổi / tuần )
Ca học CA 2- CA 8
Tham gia khóa học

 

Các khóa học khác